Algemene voorwaarden Praktijk HealingYou

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen tussen de therapeut van Praktijk HealingYou en de cliënt.

1. Algemeen

Praktijk HealingYou zal de behandeling naar beste inzicht uitvoeren. Zij stelt geen medische diagnoses en zal geen therapie in medische zin voorschrijven of toepassen. Een behandeling, massage of een opstelling helpt bij de ondersteuning van een genezings- en helingsproces, maar kan nooit ter vervanging dienen van een medische of psychologische behandeling. Raadpleeg altijd een arts bij langdurige lichamelijke of psychische klachten. De praktijk is van elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten.

2. Afspraken

De behandelingen en opstellingen vinden alleen op afspraak plaats en worden in overleg met de cliënt ingepland. Bij verhindering van een behandeling zal de cliënt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak de verhinder aan Praktijk HealingYou melden. Dit kan telefonisch, via mail of via WhatsApp. Bij het niet of niet tijdig annuleren (binnen 48 uur tot aan de datum van een behandeling) mag Praktijk HealingYou het afgesproken tarief in rekening brengen bij de cliënt. 

Met betrekking tot opstellingen geldt het volgende:

Bij een annulering van een opstelling kan tot 48 uur van tevoren afgezegd worden, daarna zullen de kosten voor de opstelling in rekening worden gebracht. Cliënt is zich bewust dat Praktijk HealingYou voorbereidend werk verricht in het al dan niet faciliteren van representanten en/of huren van een  ruimte. 

De cliënt dient op tijd aanwezig te zijn. Te laat komen gaat ten koste van de duur van de behandeling. 

Praktijk HealingYou heeft het recht een behandeling of een opstelling vooraf te annuleren, met duidelijke opgave van reden. In overleg zal Praktijk HealingYou met cliënt de behandeling of een opstelling naar een andere datum verplaatsen. Indien niet mogelijk, zal cliënt bij een reeds gemaakte vooruitbetaling, een terugbetaling ontvangen. 

3. Geheimhouding

Tijdens de eerste behandelsessie vindt een intake plaats. Bij aanvang van een opstelling vindt altijd een gesprek plaats. Alle informatie die de cliënt tijdens de intake en de sessies met Praktijk HealingYou deelt, wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Zonder schriftelijke toestemming van cliënt zal deze informatie nooit aan derden worden verstrekt.

Alle informatie die gedeeld wordt tijdens een opstelling zullen nooit zonder toestemming gedeeld worden met derden (de informatie blijft binnen de groep). 

Praktijk HealingYou kan de volgende gegevens aan u vragen ten behoeve van het uitvoeren van haar diensten: 

  • Initialen of voornaam
  • Tussenvoegsel
  • Achternaam
  • Adres
  • Postcode
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Geboortedatum

Uw gegevens worden bewaard gedurende de looptijd dat u cliënt bent van Praktijk HealingYou. En daarna alleen in financiële administratie voor 7 jaar (tot 10 jaar).

4. Betaling

De betaling dient na elke behandeling per Tikkie of contant (gepast) te worden voldaan. Een kwitantie of factuur wordt op verzoek van de cliënt per mail verzonden worden. Beschikt de cliënt niet over een e-mailadres, dan wordt de kwitantie of factuur aan u meegegeven.

De betaling van een opstelling dient vooraf betaald te worden per Tikkie of betaalverzoek. 

Alle tarieven die Praktijk HealingYou hanteert, staan op de website vermeld. De tarieven zijn vrijgesteld van BTW.

Cadeaubonnen kunnen niet ingewisseld worden voor contanten.

5. Klachten

In geval van klachten is het advies om uw onvrede te bespreken zodat we samen tot een oplossing kunnen komen.